Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
chudenamhoc_new
Danh sách sinh viên bảo vệ KLTN HK2 năm học 2017-2018
Ngày đăng: 30-05-2018 - Đăng bởi: Đỗ Thị Thanh Ngân

Theo kết quả thẩm định đề tài của hội đồng khoa học khoa Kế toán- kiểm toán năm học 2017-2018.

Khoa đã chọn ra 5 đề tài đủ điều kiện để bảo vệ. Những đề tài còn lại chưa đạt được tiêu chí của khoa nên sẽ không bảo vệ mà tham gia phản biện theo thông báo thay đổi hội đồng phản biện: http://www.faa.iuh.edu.vn/news.html@detail@203@11279@Khan_Thay-doi-hoi-dong-phan-bien-khoa-luan-tot-nghiep-HK2-nam-hoc-2017-2018

5 đề tài được bảo vệ và chi tiết hội đồng như sau:

 

Đơn vị liên kết