Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
chudenamhoc_new
Thầy Trịnh Quốc Hùng hướng dẫn KLTN
Ngày đăng: 24-01-2018 - Đăng bởi: Nguyễn Mạnh Tuyển

Nhóm SV thầy hướng dẫn gặp thầy tối thứ 3 hàng tuần tiết 14-15, phòng V7.2

Đơn vị liên kết