Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Ban chủ nhiệm
chudenamhoc_new
Ban chủ nhiệm khoa
07-03-2018

TRƯỞNG KHOA

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại: 08.38940390 – Ext 852

Email: nguyenthuhien@iuh.edu.vn;
nguyenthuhien8944109@yahoo.com

PHÓ TRƯỞNG KHOA

1. NCS. Cồ Thị Thanh Hương

Điện thoại: 08.38940390 – Ext 853

Email:cothithanhhuong@iuh.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA

2. TS. Huỳnh Tấn Dũng

Điện thoại: 08.38940390 – Ext 234

Email: huynhtandung@iuh.edu.vn

 

Đơn vị liên kết